برچسب دیتاسنتر

وقتی می گوییم دیتاسنتر، یعنی داریم در مورد مرکز داده ای صحبت می کنیم که گروه بزرگی از سرورهای کامپیوتری و تجهیزات شبکه ای، با کمک بهره گیری از امکانات زیرساختی و ارتباطی در کنار  هم قرار گرفته اند.

دیتاسنتر، پناهگاه سرورهایی است که هر یک رازدار کسب و کارهایی هستند که با آن ها درد و دل کرده اند!