دیتاسنتر چیست؟ همه چیز در مورد دیتاسنتر

دیتاسنتر، پناهگاه سرورهایی است که هر یک رازدار کسب و کارهایی هستند که با آن ها درد و دل کرده اند!