داده کاوی فرآیند تجزیه و تحلیل حجم متراکم داده برای یافتن الگوها، کشف روندها و کسب بینش در مورد نحوه استفاده از آن داده ها است. سپس داده کاوی ها می توانند از این یافته ها برای تصمیم گیری یا پیش بینی نتیجه استفاده کنند. داده کاوی یک رشته به هم پیوسته است که زمینه های آمار، یادگیری ماشین و هوش مصنوعی را در هم می آمیزد.